VISI

Memperbaiki kehancuran ummat, menghidupkan syariat yang telah banyak dirobohkan dan membangun generasi yang lebih baik, (Tajdiid). Dan mencetak pribadi yang mencerminkan penghambaan sejati kepada Allah Ta’ala.

MISI

  • Menamamkan sifat ta’dzim kepada agama di hati ummat.
  • Menyebarluaskan dan menekuni ilmu pengetahuan Syari’at Islam secara khusus dan ilmu pengetahuan secara umum kepada ummat.
  • Menghiasi diri setiap individu dari ummat dengan akhlaq Nabawiyyah, baik yang bersifat dzohir maupun bersifat batin.
  • Membangkitkan di hati ummat semangat untuk membela agama dan Syariat Islam dan membangkitkan semangat mereka untuk mencurahkan segala perhatian kepada keadaan ummat.